Regulamin

Warunki świadczenia usług dostępu do serwisu dentalmentor.pl


Postanowienia ogólne
Za serwis dentalmentor.pl i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach serwisu odpowiedzialna jest Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem

Definicje
Serwis – portal dentalmentor.pl oferujący interaktywny program edukacyjny dla lekarzy stomatologów.
Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
Abonament – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny lub bezpłatny dostęp do serwisu (w zależności od posiadanego rodzaju konta Użytkownika), umożliwiający wykorzystanie wszystkich lub wybranych jego funkcjonalności. Serwis działa w oparciu o 3 rodzaje kont Użytkownika, omówionych w dalszej części niniejszego regulaminu.
Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Składanie zamówień
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia,
 • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Realizacja zamówień i dostęp do portalu

 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Przedłużenie abonamentu na kolejny – taki sam okres – następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 • Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.

 

Rodzaje kont użytkownika
Serwis działa w oparciu o 3 rodzaje kont użytkownika:

Konto Basic -  konto bezpłatne uprawniające Zamawiającego do bezterminowego korzystania z ograniczonych funkcjonalności serwisu:

 • Artykuły i publikacje
 • Forum Dyskusyjne
 • Konsylium Stomatologicznym
 • Konfiguracja strony własnego gabinetu
 • Kalendarz Szkoleń i Konferencji

 

Konto Bezpłatne na 5 dni – umożliwia bezpłatne korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu w okresie 5 dni od dnia rejestracji w serwisie:

 • Szkolenia online dostępne w serwisie
 • Konsylium Stomatologiczne
 • Kontakt z ekspertem
 • Forum Dyskusyjne
 • Konfiguracja strony własnego gabinetu
 • Artykuły i publikacje
 • Kalendarz Szkoleń i Konferencji

 

"Konto bezpłatne na 5 dni" nie daje Zamawiającemu możliwości otrzymania punktów edukacyjnych! Po 5 dniach od momentu rejestracji "Konto Bezpłatne na 5 dni" zostaje automatycznie przekonwertowane na "Konto Premium", chyba że Zamawiający wybierze inną opcję w formularzu zamówienia („Zamknij konto po zakończeniu darmowego okresu próbnego” lub "Zdecyduję później"). Jeśli Zamawiający w formularzu zamówienia wybierze opcję "Zdecyduję później" o zbliżającym się terminie zakończenia trwania okresu próbnego zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na 48 godzin przed zakończeniem 5-dniowego okresu próbnego. W takim wypadku – jeśli konto ma zostać zamknięte – Zamawiający musi samodzielnie dokonać rezygnacji, wybierając odpowiednią opcję w zakładce Moje konto, nie później niż w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia.

Konto Premium – konto w abonamencie płatnym uprawniające Zamawiającego do korzystania przez okres 12 miesięcy ze wszystkich funkcjonalności serwisu, w szczególności:

 • Szkolenia online dostępne w serwisie w momencie rozpoczęcia okresu abonamentowego oraz nowe szkolenia, które zostaną umieszczone w serwisie w czasie trwania okresu abonamentowego
 • Zaświadczenie o zdobytych punktach edukacyjnych
 • Konsylium Stomatologiczne
 • Kontakt z ekspertem
 • Forum Dyskusyjne
 • Konfiguracja strony własnego gabinetu
 • Artykuły i publikacje
 • Kalendarz Szkoleń i Konferencji

 

Płatności za korzystanie z serwisu w ramach Konta Premium
Cena abonamentu za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.

Dostęp do serwisu jest płatny z góry za cały okres wybrany przy zamówieniu abonamentu:

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu na okres wybrany w zamówieniu abonamentu obejmujący 12 miesięcy lub jego wielokrotność.  Czas dostępu do serwisu liczony jest od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Przerwy między wylogowaniem a ponownym zalogowaniem nie wydłużają czasu dostępu do serwisu.
 • Po upływie okresu abonamentu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenie faktury za kolejny okres abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wybrania jednej z dwóch opcji sposobu płatności za zamówiony abonament:

 • Opłata na podstawie faktury VAT:

Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

 • Płatność on-line:

Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line.
W przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.

Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

 

Wymagania techniczne
Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player

 

Licencja
Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.


Dane osobowe

 1. Podanie przez Zamawiającego  jego danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem z serwisu, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie (w tym umieszczenie) podanych danych osobowych Zamawiającego  w bazie danych Wydawnictwa.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Wydawnictwo.
 3. Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi dostępu do serwisu  oraz dla celów marketingowych Wydawnictwa
 4. Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Zamawiający  ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

Warunki uzyskania punktów edukacyjnych i zaświadczenia

 • Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. widnieje w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu pod numerem 63-000037-002-0004.
 • Każdy kurs umożliwia zdobycie określonej w serwisie liczby punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne Zamawiający uzyskuje na podstawie testu sprawdzającego wiedzę z danej tematyki kursu.
 • W celu zaliczenia testu, należy udzielić minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
 • Zamawiającemu nie przysługuje możliwość powtórzenia raz rozwiązanego testu.
 • Zaświadczenie dostępne jest do pobrania i wydrukowania w wersji elektronicznej w Kokpicie Użytkownika

 

Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: infolinia@e-forum.pl Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 3. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: infolinia@e-forum.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu w okresie jego trwania. Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 68, poz.360), pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy, akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www. dentalmentor.pl. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu  jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: redakcja@dentalmentor.pl