Kalendarium

WRZEŚNIOWY KURS MEDYCZNY

Thumb_dentomax

SOBOTA
9.00-11.30 dr n.med. Krzysztof Gończowski "Nowoczesne leczenie endodontyczne – instrumenty rotacyjne i oscylacyjne, termiczne metody kondensacji gutaperki" - wykład z pokazem praktycznym na fantomie tzw. "MASTERCLASS"

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego, jednowizytowego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, kwalifikacji, technik posługiwania się koferdamem, pracy pod powiększeniem (lupy zabiegowe oraz mikroskop zabiegowy), otwierania komór miazgi, poszukiwania kanałów korzeniowych, wyznaczania długości roboczych oraz opracowywania kanałów korzeniowych instrumentami rotacyjnymi i oscylacyjnymi oraz wypełniania techniką kondensacji pionowej gutaperki na gorąco. Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione i zademonstrowane następujące zagadnienia:

Diagnostyka i kwalifikacja zębów do leczenia endodontycznego
Nowoczesne instrumentarium endodontyczne umożliwiające szybką, bezpieczną oraz ergonomiczną pracę
Leczenie endodontyczne pod powiększeniem – lupy oraz mikroskop zabiegowy
Udrażnianie oraz wyznaczanie długości kanałów korzeniowych
Metody płukania kanałów korzeniowych – środki chemiczne oraz schematy postępowania w zależności od sytuacji klinicznej
Opracowanie kanałów korzeniowych pilnikami rotacyjnymi oraz oscylacyjnymi – technika single length system Mtwo VDW, technika one file system Reciproc VDW
Technika wypełniania kanałów korzeniowych gorącą gutaperką - metoda kondensacji ciągłej fali (Continuous Wave oraz back fill)

11.30-14.30 dr n.med. Krzysztof Gończowski "Powtórne leczenie endodontyczne oraz leczenie powikłań - udrażnianie kanałów korzeniowych, usuwanie złamanych instrumentów, zamykanie perforacji" - wykład z pokazem praktycznym na fantomie tzw. "MASTERCLASS"

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego powtórnego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem technik nowoczesnej diagnostyki obrazowej powikłań, udrażniania zobliterowanych kanałów korzeniowych wypełnionych gutaperką, endomethasonem, cementem, zawierających złamane instrumenty endodontyczne lub WKK oraz metody pracy materiałem MTA. Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione i zademonstrowane na filmach śródzabiegowych następujące zagadnienia:
Nowoczesna diagnostyka obrazowa umożliwiająca identyfikację przeszkód w obrębie kanałów korzeniowych
Instrumenty, urządzenia i materiały wykorzystywane do powtórnego leczenia endodontycznego oraz do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych i wkładów koronowo-korzeniowych
Technika udrażniania kanałów korzeniowych instrumentami ręcznymi
Zastosowanie instrumentów rotacyjnych oraz oscylacyjnych do powtórnego leczenia endodontycznego
Substancje chemiczne ułatwiające ponowne udrożnienie kanału korzeniowego
Usuwanie z kanałów korzeniowych złamanych instrumentów endodontycznych oraz wkładów koronowo-korzeniowych – nowe instrumentarium oraz techniki. Prezentacja zestawu instrumentów FRS - File Removal System® (Chifa) projektu dr Gończowskiego
Systemy ultradźwiękowe w powtórnym leczeniu endodontycznym
Udrażnianie kanałów korzeniowych z via falsa
Wykorzystanie materiału MTA w endodoncji

Zamykanie perforacji jatrogennych
14.30-17.00 lek.stom. Remigiusz Budziłło "Estetyka w protetyce - wypadkowa łączenia różnych technik rekontrukcyjnych"
1. Triada zdrowia, funkcjonalności i estetyki – możliwości leczenia
2. Istota leczenia.-wskazania:-priorytety estetyczne, rekonstrukcje twardych tkanek zęba, rehabilitacja narządu żucia, przeciwwskazania:względne, bezwzględne
3. Diagnostyka, ocena estetyki :twarzowa, twarzowo-zębowa, zębowa, dziąsłowa - podstawowe dane kliniczne, modele orientacyjne, analiza rtg, mock-up przed preparacją, dokumentacja fotograficzna, wax-up, ewentualna symulacja komputerowa, analiza uśmiechu, cechy uzębienia
4. Wybór materiału, a rodzaj uzupełnienia protetycznego.Metal czy ceramika
5. Rodzaje ceramik dentystycznych służące do wykonania uzupełnień pełnoceramicznych.
6. Preparacja, uzasadnienia naukowe, a praktyka kliniczna - zachowanie integralności twardych tkanek zęba ,przegląd narzędzi do preparacji
7. Wycisk biologiczny :retrakcja, prezentacja Elite Cord, czynniki wpływają na jakość wycisku: - fizyczno-chemiczne, związane z opracowaniem technicznym, kliniczne, prezentacja poliwinylosiloksanowej masy Hydrorise, perfekcja wycisku, klinika, rodzaje, zastosowanie, dezynfekcja wycisków
8. Uzupełnienia tymczasowe: zastosowanie Elite Glass, zastosowanie materiału kompozytowego Zmack
9. Współpraca z laboratorium protetycznym
10. Zasady cementowania adhezyjnego: cementowanie adhezyjne a konwencjonalne
11. Ocena efektów leczenia. Przyczyny niepowodzeń.
12. Galeria przypadków klinicznych.

NIEDZIELA
9.00-14.00 lek.dent. Aleksander Maj Wykorzystanie kompozytów laboratoryjnych w gabinecie stomatologicznym. Licówki, korony, mosty adhezyjne i konwencjonalne"
Plan wykładu:
podejście minimalne inwazyjne do protetyki stomatologicznej,
kontrola głębokości preparacji,
dlaczego kompozyt laboratoryjny a nie porcelana? wady i zalety,
tradycyjna protetyka: korony i mosty konwencjonalne wykonane z kompozytów laboratoryjnych; prezentacja przypadków,
protetyka mało inwazyjna: mosty adhezyjne i licówki; prezentacja przypadków.
Plan pokazu:
szlifowanie pod wybrane uzupełnienie protetyczne: licówka, korona,
pobranie wycisku,
wykonanie prowizorium,
cementowanie tymczasowe lub ostateczne
14.00-17.00 tech.rad. asyst.stom. Emilia Górko "Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym"
drogi przenoszenia zakażeń
jak zapobiegać zakażeniom w gabinetach stom.
techniki aseptyczne stosowane w stomatologii
utrzymywanie czystości pomieszczeń
postępowanie z narzędziami po zabiegu,przechowywanie
metody sterylizacji
kontrola procesów sterylizacji
chemiczne środki dezynfekcyjne: jak wybrać, podział, zakres działania
aseptyka radiologiczna
postępowanie z odpadami medycznymi
postępowanie w przypadku kontaktu z krwią lub wydzieliną
środki ochrony indywidualnej
właściwa higiena rąk jako kluczowa metoda ograniczenia zakażeń
procedura zgłaszania chorób zakaźnych
kontrola wewnętrzna - raport
oraz inne procedury sanitarne

Miejsce: Informacja pod nr 604171017

Termin: 08.09.2012 - 09.09.2012